Algemene voorwaarden Talent Recruitment

Algemene voorwaarden klanten

1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, nl. de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en hetter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de NAR en van PC 322 uitzendarbeid, evenals de wet van 14 juli 1991 betreffende handelspraktijken.

2. De uitzendkrachten worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden bij de aanvraag overeengekomen en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, die integraal deel ui-maken van de overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en ltzu Jobs en die zijn opgesteld overeenkomstig de wet van 24 juli 1987. Enkel functierelevante wensen worden in aanmerking genomen.

3. Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14/07/1999, mag ltzu Jobs de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; bijgevolg is het voor de gebruiker alleen toegelaten om in zijn aanvraag
functierelevante criteria te formuleren. Niet functierelevante kenmerken als godsdienst, geslacht, ras, sexuele geaardheid e.d. worden buiten beschouwing gelaten.

4. Bij aanvang van elke tewerkstelling brengt de Gebruiker ITZU op de hoogte of de voorwaarden vermeld in artikel 275-5 WIB 1992 m.b.t. de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegen-en/of nachtarbeid vervuld zijn. Deze vrijstelling bedraagt 22,80% van het totaal belastbaar loon, inbegrepen de premies voor ploegen- en/of nachtarbeid. De vrijstelling geldt niet voor het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen. Eventuele wijzigingen die een invloed kunnen hebben op het al dan niet kwalificeren van de tewerkstelling als ploegen- en/of nachtarbeid in de zin van artikel 275-5 WIB 1992 zullen door de Gebruiker onmiddellijk aan ITZU worden meegedeeld. De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor het niet (tijdig), onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie.
ITZU kan niet overgaan tot de toepassing van de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voorzien in artikel 275-5 WIB 1992 als de Gebruiker niet de nodige informatie heeft bezorgd aan ITZU.
Indien de Gebruiker verklaart dat de tewerkstelling voldoet aan de voorwaarden voorzien in artikel 275-5 WIB 1992 verbindt hij zich ertoe de nodige bewijsstukken ter beschikking te houden van de bevoegde inspectiediensten. De Gebruiker zal ITZU vergoeden (i) voor elk verlies, elke aansprakelijkheid en alle kosten (inclusief redelijke juridische kosten), schade of onkosten die voortvloeien uit enige onvolledige, onjuiste of niet-tijdige informatieverstrekking of verklaringen vanwege de Gebruiker alsook (ii) voor alle belastingen, heffingen of lasten (inclusief opgelegde geldboetes en/of belastingverhogingen) die eender welke autoriteit in België kan opleggen aan ITZU op basis van de niet-naleving door de Gebruiker van de voorwaarden voorzien in artikel 275-5 WIB 1992 (andere dan BTW).

5. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor:
- De informatie die noodzakelijk is voor het nauwkeurig opmaken van de overeenkomsten en prestatiestaten. De verloningsvoorwaarden van het vast personeel, met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de gebruiker, evenals de toekenningsmodaliteiten. Het niet verschaffen van de nodige informatie of het verschaffen van onvol-ledige of onjuiste gegevens kan aanleiding geven tot bijkomende facturaties.
- Het terugsturen van het ondertekend klantencontract en het toezicht op het terugsturen van de getekende prestatiestaten. Door de teruggave aan ltzu Jobs van de ingevulde en onderte-kende prestatiestaat erkent de gebruiker de juistheid van uitvoering van werkuren door de uitzendkracht. De handtekening van een werknemer of aangestelde op de prestatiestaat kunnen niet worden betwist. Bij de automatische gegevensverwerking geldt de identieke regel en is enkel de gebruiker verantwoordelijk voor het doorsturen van de juiste informatie. Bij in gebreke blijven van het doorsturen van de prestatiestaat zal de gebruiker de niet-ondertekening nietten nadele van ltzu Jobs kunnen inroepen en zal ltzu Jobs de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de gebruiker.
- Het tijdig melden aan ltzu Jobs van redenen waarvoor de terugtrekking van uitzendkrachten vereist is.
- Het bekomen van bij wet of CAO vereiste toelatingen.
- Het communiceren van de werkpostfiche aan ltzu Jobs alsmede de juistheid, de volledigheid en de updaten van de inhoud ervan. De uitzendkracht geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere werknemers van de onderneming voor wat betreft de arbeidsveiligheid en -hygiëne. De uitzendkracht mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche
- De gebruiker draagt de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud ervan.
- De gebruiker brengt ltzu Jobs op de hoogte van zodra een uitzendkracht wordt opgenomen in het register van eerste hulp als slachtoffer van een licht ongeval.
- Melding aangaande een eventueel arbeidsongeval. Bij een arbeidsongeval dient de gebruiker onmiddellijk alle dringende maatregelingen te nemen. ltzu Jobs moet onmiddellijk worden verwittigd, informatie doorkrijgen voor de opmaak van een correcte arbeidsongevalsaangifte.
- De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van het vmtrekken van onjuiste, onvolledige of laattijdige informatie.
- Aangaande de werking van Dimona, waarvooralle informatie moet zijn doorgegeven voordeaanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht.
- Aangaande de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de uitzendkrachten, aangaande de niet-hernieuwing van een opdracht.
- De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.
- De santies voortvloeiend uit de laattijdige of niet-aangifte Dimona door de gebruiker worden verhaald op de gebruiker en aangerekend.
- De gebruiker draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid; in het kader van die motieven zoryt hij, in de door de wet voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van uitzendkrachten.

6. De gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van ltzuJobs in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lockout in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de gebruiker ltzu Jobs hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendkrachten in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een scha-devergoeding door ltzu Jobs aan de gebruiker.

7. Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker staat overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 juli 1987, de gebruiker in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de gebruiker de uitzendkrachten op gelijke voet moet behandelen als zijn vast personeel, onder meer wat betreft brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies, maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze door de gebruiker in vaste dienst zouden genomen worden alsook arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagswerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendkracht op het werk etc.

8. De burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in artikel 1384alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek valt uitsluitend ten laste bij de gebruiker. Deze is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendkracht aan derden berokkende schade. De voorziening van een “clausule uitzendarbeid”in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker wordt aanbevolen.

9. ltzu Jobs wijst iedere aansprakelijkheid van de hand uit hoofde van leningen of voorschotten, in natura of kontanten, die door de gebruiker aan de uitzendkracht zouden worden toegestaan. Het terugvorderen van de kosten als gevolg van het gebruik van de telefoon voor privédoeleinden, de genuttigde maaltijden in de kantine, aankopen waarvoor machtiging werd verleend werden. ltzu Jobs belast zich met geen enkeleaansprakelijkheid in welke vorm dan ook, ingeval van verlies, dief5tal of verdwijnen van materiaal en goederen die aan de uitzendkracht werden toevertrouwd.

10. M.b.t de selectie kan de aansprakelijkheid van ltzu Jobs nooit ingeroepen worden indien de gebruiker zelf de selectie van de kandidaat-uitzendkrachten uitvoert

11. De facturatie gebeurt op basis van:
De prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op elektronische wijze doorgegeven door de gebruiker, met een minimum van de door de gebruiker aangevraagde uren, behou-dens wanneer er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitende toedoen van de uitzendkracht en indien aan de informatieverplichting van deze voorwaarden voldaan werd: bij gebrek aan door de gebruiker ingevulde en ondertekende prestatiestaten gebeurt de facturatie op basis van de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met een minimum van de door de gebruiker aangevraagde uren. In dit kader worden alle door de gebruiker aan zijn vast personeel toegekende en verloonde vrije uren en dagen zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen, enz ... waar de uitzendkracht ook recht op heeft eveneens beschouwd als prestaties en als dusdanig gefactureerd aan de gebruiker.

12. De overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief: deze coëfficiënt en/of dit tarief worden door ltzu Jobs eenzijdig verhoogd in geval van stijging van de directe of indirecte patronale lasten evenals van alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen; dit tarief wordt eveneens door ltzu Jobs eenzijdig verhoogd bij stijging van het basisloon van de uitzendkracht ingevolge de indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de gebruiker.
- De andere schriftelijke prijsafspraken; verhoogd met de toepasselijke BTW. Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, enz.) wordt de uitzendkracht vergoed overeenkomstig de bij de gebruiker terzake toepasselijke wet en/of CAO. Het aldus te betalen loonsupplementwordt aan de gebruiker gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het basisloon van de uitzendkracht of als deze gebruikt voor de berekening van het tarief.

13. Alle klachten betreffende de facturen moeten ltzu Jobs binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.

14. De facturen van ltzuJobs zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst zal het aangerekende bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met de wettelijke intrestvoet (=referentie-intrestvoet van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 7 procentpunten) zoals gestipuleerd in de Wet van 2 augustus 2002. Bovendien zal van rechtswege, ten titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding een vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de verschuldigde sommen met een minimum van 125,00 euro en een maximum van 12.500,00 euro indien onze facturatie langer dan 30 dagen na vervaldatum onbetaald blijft. Wisselbrieven brengen hierin geen enkele afwijking mede en scheppen geen enkele schuldvernieuwing. De uitzendkracht is niet gemachtigd onze facturen te innen. Ingeval van laattijdig betaling, geprotesteerde wisselbrief, ongedekte cheque, faillissement, concordaat of iedere gebeurtenis waardoor de vordering van ltzu Jobs in gevaar wordt gebracht, behoudt ltzu Jobs zich het recht voor de onderhavige overeenkomst eenzijdig te verbreken en/of de nog openstaande rekeningen (zelfs deze die niet vervallen zijn) in hun totaliteit op te eisen binnen de 24 uur na aangetekend schrijven, zonder dat de gebruiker recht kan laten gelden op enige schadevergoeding.

15. Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling heeft ltzu Jobs het recht zonder dat het kan aangesproken worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en zijn uitzendkracht onmiddellijk terug te trekken.

16. Indien de gebruiker voor het einde van een minimumperiode, bepaald in de offerte overeenkomst zonder tussenkomst van Itzu Jobs NV, een arbeidsverhouding aangaat met de kandidaat/uitzendkracht voor dezelfde of een andere functie, zal aan de gebruiker een schadevergoeding van 20% op het bruto jaarloon van de kandidaat/uitzendkracht worden gefactureerd als compensatie.

17. De klant verklaart dat indien er overuren worden gepresteerd door de uitzendkracht, deze overuren worden gepresteerd omwille van een buitengewone vermeerdering van werk of ingevolge een onvoorziene noodzakelijkheid.

18. Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een afwijking op deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk wordt overeengekomen.

19. In geval van geschil en/of wanbetaling zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

20. Opeenvolgende dagcontracten:
- De nood aan flexibiliteit bestaat om 1 van de volgende redenen:
• Wanneer het werkvolume bij de klant grotendeels afhankelijk is van externe factoren;
• Wanneer het werkvolume bij de klant sterk fluctueert;
• Of wanneer het werkvolume gekoppeld is aan de aard van de opdracht.
- De klant is verantwoordelijk voor de nood aan flexibiliteit en het bewijs daarvan. Het uitzendbureau heeft hierover geen appreciatiebevoegdheid.
-Indien in strijd met de toepasselijke regelgeving en in strijd met het lste lid van dit artikel toch gebruik wordt gemaakt van opeenvolgende dagcontracten kan het uitzendbureau gehouden zijn om aan de uitzendkracht, bovenop het loon, een vergoeding te betalen die overeenstemt met het loon dat had moeten betaald worden indien een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid van twee weken zou zijn gesloten.
-Omdat de klant verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van een nood aan flexibiliteit, stemmen partijen in dat het uitzendbureau de kost van de sanctie voorzien in het voorgaande lid evenals alle daaraan verbonden kosten zal factureren aan de klant.

21. Motief Instroom:
- De klant moet het uitzendbureau schriftelijk meedelen of een eerste, tweede of derde tewerkstellingspoging ondernomen werd om de bepaalde werkpost in te vullen aan de hand van het motief instroom.
- De uitzendkracht die voorafgaand aan de tewerkstelling onder het motief instroom een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur heeft beëindigd om via uitzendarbeid opnieuw in te stromen kan recht hebben op een tewerkstellingsgarantie van 1 maand.
- Indien de samenwerking voor het einde van de tewerkstellingsgarantie voorzien in §1, stopgezet wordt of niet verlengd wordt door het toedoen van de klant, stemmen de partijen in dat de klant aan het uitzendbureau een vergoeding moet betalen die gelijk is aan het bedrag van het loon, in ruime zin, dat verschuldigd zou zijn tot het einde van de termijn van de terwerkstellingsgarantie (zoals voorzien in artikel 29) en de daaraan verbonden kosten verschuldigd aan het uitzendbureau.

Algemene voorwaarden uitzendkrachten

Deze bepalingen maken deel uit van de overeenkomst tussen Itzu Jobs en de uitzendkracht wiens naam op de voorzijde van dit document is vermeld. De overeenkomst is afgesloten in het kader van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van de werknemer ten behoeve van de gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de Nationale Arbeidsraad en van het paritair Comité.

De arbeidsovereenkomst is afgesloten voor bepaalde duur, een duidelijk omschreven werk. Het is geenszins de bedoeling dat het arbeidscontract voor onbepaalde duur wordt afgesloten.
De duur van het proefbeding wordt voor elke uitzendkracht op elk contract vermeld. Indien niet anders wordt vermeld, worden de drie eerste werkdagen als proefperiode beschouwd.

Elke uitzendkracht verbindt er zich toe Itzu Jobs op de hoogte te houden van de uitvoering van het werk en elke gebeurtenis die van die aard is dat de overeenkomst er grondig door gewijzigd wordt, onmiddellijk aan Itzu Jobs mee te delen.
Deze overeenkomst tussen Itzu Jobs en de uitzendkracht past in het kader van de overeenkomst tussen Itzu Jobs en de inlenende onderneming, waarin de bedoeling werd vastgelegd om een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid af te sluiten.

De uitzendkracht verbindt er zich toe aan Itzu Jobs de prestatiestaat door te geven, uiterlijk de werkdag die volgt op het einde van de overeenkomst enkel en alleen als de klant-gebruiker hem/haar opdraagt dit te bezorgen aan Itzu Jobs. Zoniet wordt de prestatiestaat rechtstreeks door de inlener gestuurd naar Itzu Jobs. Itzu Jobs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de afwezigheid op het werk van haar tijdelijk personeel.

Itzu Jobs verbindt er zich toe het loon welk aan de uitzendkracht verschuldigd is, uiterlijk binnen de 8 werkdagen uit te betalen voor de prestatiestaten die de uitzendkracht laatstens de maandag daarvoor ingeleverd heeft.
De betaling zal naar wens van de uitzendkracht ofwel gestort worden op de post-of bankrekening die de uitzendkracht opgeeft ofwel per bankcheque overgemaakt worden op vrijdag voor 17.00 uur op het betrokken kantoor.

De uitzendkracht is ertoe gehouden al de documenten die betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst, onder meer de kopie van zijn overeenkomsten en prestatiestaten zorgvuldig te bewaren. In geval van betwisting moet hij de documenten voorleggen om zijn bezwaren te motiveren.
Bij een arbeidsongeval verbindt de uitzendkracht zich er toe onmiddellijk het kantoor van Itzu Jobs te verwittigen dit persoonlijk of via de inlenende onderneming. Wanneer een uitzendkracht naar een ziekenhuis dient gebracht te worden voor behandeling van kwetsuren, dan moet zo spoedig mogelijk het plaatselijk kantoor van Itzu Jobs worden verwittigd en de nodige verzekeringsdocumenten worden afgehaald.

De uitzendkracht verbindt er zich toe geen werk te verrichten bij de inlener in geval van staking of lockout. Bij staking brengt de uitzendkracht Itzu Jobs onmiddellijk op de hoogte.
Itzu Jobs bezorgt aan de uitzendkracht een overeenkomst in twee exemplaren, waarvan de uitzendkracht Itzu Jobs één exemplaar ondertekend terugbezorgt binnen de 48 uren. Het niet terugbezorgen van het getekende exemplaar door de uitzendkracht houdt een éénzijdige verbreking van de overeenkomst in uit hoofde van de uitzendkracht.

De gegevens die ingezameld worden omtrent de persoon van de uitzendkracht om gebruikt te worden door Itzu Jobs in het kader van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan de uitzendkracht deze gegevens opvragen en indien nodig laten verbeteren. De uitzendkracht kan ook het centraal register raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De uitzendkracht verklaart zich akkoord met het feit dat Itzu Jobs de gegevens verwerkt, die voorkomen op het door hem overhandigde bewijs van goed gedrag en zeden en/of rijbewijs op voorwaarde dat deze gegevensverwerking in overeenstemming is met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dit met het oog op afsluiten van een arbeidsovereenkomst van uitzendarbeid.

In geval een overeenkomst van bepaalde duur of voor een welomschreven werk beëindigd wordt voor de overeengekomen datum of vooraleer de overeengekomen arbeid wordt beëindigd, is de initiatiefnemer verplicht aan de andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het loon dat nog verschuldigd zou zijn, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 24 juli 1987. Itzu Jobs wordt vrijgesteld van de betaling van deze vergoeding wanneer de verbreking van de arbeidsovereenkomst veroorzaakt wordt door de gebruiker en in zoverre Itzu Jobs een gelijkaardige opdracht aanbiedt aan de uitzendkracht met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en het loon. De werkpost che maakt integraal deel uit van de onderhavige overeenkomst voor uitzendarbeid.

Bijzondere bepalingen voor studenten -uitzendkrachten.
Plaats van eerste hulpverlener en brandkoffer : voorzien lokaal bij inlenende onderneming.
Adres en telefoonnummer van de bedrijfs- en interbedrijfgeneeskundige dienst en van de inspectie van sociale wetten: zie arbeidsregelement van de inlener.
De wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers is van toepassing.

PROCEDURE INGEVOLGE ZIEKTE

1. VERWITTIGING:
De werknemer dient de werkgever van zijn arbeidsongeschiktheid te verwittigen op “de eerste werkdag (als werkdag wordt beschouwd elke dag van de week met uitzondering van zon –en feestdagen) en dit minstens 1 uur vóór de aanvang van de diensttijd”, hetzij telefonisch, hetzij op welke andere wijze ook. Gebeurt de verwittiging na de voorgeschreven termijn dan kan de werknemer geen aanspraak maken op gewaarborgd loon voor de dagen van ongeschiktheid die de dag van verwittiging voorafgaan.

2. GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT:
De werknemer dient een medisch attest van werkonbekwaamheid, volledig ingevuld, op het uitzendkantoor te bezorgen binnen de 48 uur (als werkdag wordt beschouwd elke dag van de week met uitzondering van zon –en feestdagen) van zijn afwezigheid wegens ziekte. Bij verzending geldt de poststempel als datum. Wordt het getuigschrift na de voorgeschreven termijn bezorgd dan kan de werknemer geen aanspraak maken op gewaarborgd loon voor de dagen van ongeschiktheid die de dag van de afgifte of verzending van het getuigschrift voorafgaan.

3. CONTROLEVERPLICHTING:
Elke arbeidsongeschikte werknemer/uitzendkracht is verplicht zich aan de controle van een door Itzu Jobs nv gemachtigd en betaald geneesheer te onderwerpen. De werknemer/uitzendkracht zal zich ter beschikking moeten houden voor een bezoek van de controle arts tussen 13 uur en 17 uur tijdens de arbeidsongeschiktheid voor een medische controle op het adres van vermeld op het medisch attest.
Indien de controle dient uitgevoerd te worden op een ander adres dan dient de werknemer/uitzendkracht, Itzu Jobs nv hiervan schriftelijk te verwittigen.
Het zicht ter beschikking houden op het vermelde adres van 13u tot 17u dient te gebeuren ongeacht de werknemer/uitzendkracht een attest heeft wat toelaat om de woning te verlaten.

4. HERVAL EN / OF VERLENGING VAN ZIEKTE:
Bovenstaande richtlijnen inzake verwittiging, bezorgen van een medisch attest en controleverplichting, gelden tevens voor elke verlenging van de ziekteperiode, alsook in geval van herval in dezelfde ziekte. De werknemer die zich niet houdt aan deze voorschriften zal geen recht hebben op gewaarborgd loon. Bij herval binnen de 14 kalenderdagen volgend op het einde van een vorige periode van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, moet op het medisch attest duidelijk vermeld staan of de nieuwe arbeidsongeschiktheid al dan niet te wijten is aan een andere ziekte. Komt deze vermelding niet voor op het medisch getuigschrift, dan zal vermoed worden dat de beide ongeschiktheden aan dezelfde ziekte te wijten zijn.
In geen geval zal dit vermoeden tenietgedaan worden door een nieuw attest dat aan de werkgever voorgelegd wordt na genezing.

5. SCHEIDSRECHTERLIJKE PROCEDURE: zie arbeidsreglement

Ontvang je graag de ITZU-nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte