Algemene voorwaarden voor dienstverlening ITZU Talent Solutions

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen ITZU TALENT SOLUTIONS en de opdrachtgever tenzij van deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk afgeweken is. 
ITZU TALENT SOLUTIONS is een raadgevend bureau dat zich maximaal inspant om kwalitatief hoogstaand advies te verlenen. Alle door ITZU TALENT SOLUTIONS aangegane verbintenissen zijn middelenverbintenissen. 
 
2. Prijzen
De in een offerte of overeenkomst vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW en geldig voor bepaalde duur zoals vermeld in de offerte of overeenkomst. Tarieven worden jaarlijks aangepast aan de evolutie van de index.

3. Kwaliteitsevaluaties
ITZU TALENT SOLUTIONS engageert zich om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen en zal hiertoe zowel tussentijds als na de afronding van elke opdracht, een evaluatieformulier ter beschikking stellen van de opdrachtgever en/of kandidaten. 
 
4. Annulatievoorwaarden 
Wanneer een opdracht minder dan 48u voor de aanvang van de opdracht wordt geannuleerd is 50 % van de het afgesproken tarief verschuldigd. Tenzij er sprake is van overmacht, zijnde ziekte of sterfgeval familielid. 
Indien ITZU TALENT SOLUTIONS een afspraak annuleert of niet in staat is om een opdracht aan te bieden of te voltooien volgens de overeengekomen planning, wegens ziekte of afwezigheid van de consultant / trainer of om andere redenen van overmacht, zal er getracht worden om binnen een redelijk tijdsbestek en in overleg met de opdrachtgever, een oplossing voor de situatie te vinden. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ITZU TALENT SOLUTIONS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ITZU TALENT SOLUTIONS niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 

5.  Algemene Samenwerkingsvoorwaarden 
Gebruiken we cookies?
Ja (cookies zijn kleine bestanden die een website of provider naar de harde schijf van uw computer stuurt via uw browser (indien u dit toestaat); ze zorgen ervoor dat websites of providers uw browser herkennen en bepaalde gegevens bewaren en onthouden.)
We gebruiken cookies om uw voorkeuren te kennen en ze te bewaren voor een toekomstig bezoek aan onze website; bovendien worden zo complexe gegevens verzameld over de activiteiten en de interactie op onze website, zodat we de gebruikerservaring op onze website en onze tools in de toekomst kunnen verbeteren. 
We maken gebruik van marketingtechnieken om online te adverteren en om u relevante advertenties te tonen van externe leveranciers. Deze advertenties kunnen op allerhande websites verschijnen. Deze externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties te genereren die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze website. 
Als u bijvoorbeeld geen gebruik wenst te maken van de cookies die Google toepast, ga dan naar Google's Ads Settings. Via Network Advertising Initiative opt-out page kan u eveneens het gebruik van cookies door derden uitschakelen.

Betalingsvoorwaarden
Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen vanaf factuurdatum. De facturatie gebeurt maandelijks of tweemaandelijks (volgens gemaakte afspraken) op basis van geleverde prestaties. Bij niet-betaling binnen die termijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, enerzijds een intrest van 0,64 % per maand vanaf de factuurdatum en anderzijds een vergoeding van 10 % van het factuurbedrag (met een minimum van € 124). Alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel ITZU TALENT SOLUTIONS NV zijn bevoegd. 
 
Gegevensverwerking
De opdrachtgever verleent diens uitdrukkelijke toestemming tot verwerking van diens gegevens door ITZU TALENT SOLUTIONS en ITZU en tot opname van deze gegevens in de ITZU-gegevensdatabank.
De opdrachtgever verleent voorts diens toestemming tot uitwisseling van diens gegevens tussen de vennootschappen behorende tot de ITZU-groep, alsmede alle eventueel door de groep nieuw op te richten vennootschappen.
Geen afwijking van de algemene voorwaarden 
Een afwijking op de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk worden overeengekomen. 

Toepasselijk recht 
Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging en uitvoering van deze contractuele (i.e. bijzondere en algemene) voorwaarden wordt beheerst door Belgisch recht.
Uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van ITZU TALENT SOLUTIONS zijn bevoegd. ITZU TALENT SOLUTIONS heeft echter eveneens het recht om te dagvaarden voor de rechtbank die bevoegd zou zijn volgens het gemene recht.
 

Ontvang je graag de ITZU-nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte