Delen

Privacy policy

ITZU vindt de bescherming van privacy en gegevens erg belangrijk. Met deze privacy policy wil ITZU je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. ITZU zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor je privacy en met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.

Wij behouden ons het recht om op elk moment wijzigingen aan deze privacy policy aan te brengen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, verzoeken we je om regelmatig deze privacy policy te raadplegen.

Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 23/07/2020.

Definities

Verwerking van persoonsgegevens: Een verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een natuurlijk persoon, waarmee men deze persoon direct of indirect kan identificeren.

Een verwerker: Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Een verwerkingsverantwoordelijke: Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Voor wie geldt deze privacy policy?

Deze privacy policy geldt voor alle rechtstreekse klanten, bezoekers, leveranciers, sollicitanten en alle andere personen die geen werknemers zijn van ITZU en waarvan ITZU persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke.

Contactgegevens ITZU

Naam

Ondernemingsnummer

Adres

Email

Telefoonnummer

 

: ITZU NV

: 0644 763 552

: Ilgatlaan 15 bus 0.01, 3500 Hasselt

: info@itzu.eu

: 011 28 00 50

 

Wie is Functionaris voor Gegevensbescherming?

ITZU heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (of Data Protection Officer) aangesteld die als taak heeft het toezien en bewaken van het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van ITZU m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.  De Functionaris voor Gegevensbescherming is per mail bereikbaar via privacy@itzu.eu.

Verwerkingsverantwoordelijke

Enkel wanneer ITZU optreedt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zijn punten 6 tot en met 11 van deze privacy policy van toepassing.

Indien je als betrokkene je rechten wenst uit te oefenen, moet je je steeds wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerkt ITZU?

Gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst

ITZU verwerkt persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken partij bent, of om op je verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 • Bij een vraag naar meer informatie over de diensten van ITZU

Bij het vragen naar meer info over de diensten of producten van ITZU verwerkt ITZU mogelijks persoonlijke identificatiegegevens (zoals naam en email) en dit om je vraag zo correct mogelijk te beantwoorden.

 • Bij het inschrijven voor onze diensten

Als je gebruik wenst te maken van de producten of diensten ITZU, verwerkt ITZU persoonlijke identificatiegegevens (zoals naam, email, …), … voor het correct kunnen leveren van onze diensten.

 • Bij het solliciteren

ITZU zoekt regelmatig nieuwe enthousiaste gemotiveerde medewerkers. Tijdens de sollicitatie procedure verwerkt ITZU volgende categorieën van persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken (zoals taal, geboortedatum, …), competenties, opleidingsgeschiedenis, carrière loopbaan, curriculum vitae, afbeelding, werk referenties.

Gebaseerd op je toestemming

Bij het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd op je toestemming heb je steeds het recht je toestemming in te trekken (zie 11. Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen).

 • Bij het gebruik van gerichte foto’s voor publicitaire doeleinden

Bij het publiceren van gericht beeldmateriaal op de sociale media en de website, zal ITZU je hiervoor toestemming vragen.Met gericht beeldmateriaal bedoelen we beelden waarbij de persoon duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht (close-up, beeld gefocust op een bepaalde persoon, geposeerde foto, ...).

 • Bij het aanleggen van een aanwervingsreserve

Indien ITZU je na een sollicitatie niet aanneemt, maar graag je CV wil bijhouden voor toekomstige opportuniteiten, zal Itzu je toestemming vragen om je CV te mogen bewaren.

Gebaseerd op gerechtvaardigd belang

ITZU verwerkt persoonsgegevens gebaseerd op het gerechtvaardigd belang waarbij Itzu een belangenafweging gemaakt heeft.

 • Bij het behandelen van een vraag, bieden van hulp, aanbieden van informatie op je verzoek

Je kan contact opnemen met ITZU via verschillende kanalen (telefonisch, briefwisseling, email, chat, contact formulier website, sociale media). De persoonsgegevens die je geeft gebruiken we enkel om je antwoord te geven op je vragen.

 • Bij het doorgeven van leads binnen de ITZU groep

Binnen de ITZU groep zijn er verschillende entiteiten. ITZU is voornamelijk actief binnen de ‘people business’ met HR en Facilitaire diensten als speerpunten.ITZU hecht er veel belang aan om de relatie met haar klanten en prospecten verder te ontwikkelen ‘(zgn. ‘Customer Relationship Management’), buiten hetgeen strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of het nemen van pre-contractuele maatregelen.Daarom speelt ITZU mogelijks opportuniteiten door intra groep.Een voorbeeld: iemand solliciteert bij Itzu Select i.f.v. een bepaalde vacature en wordt doorgegeven aan Itzu Career i.f.v. loopbaanbegeleiding.

 • Bij het versturen van direct marketing

ITZU verstuurt direct marketing en verwerkt hierbij persoonlijke identificatiegegevens. ITZU respecteert bijhorende regelgeving, waarbij enkel direct marketing verstuurd wordt als er een klantenrelatie is, met betrekking tot gelijkaardige producten of diensten die ITZU zelf levert.Je hebt als betrokkene steeds de mogelijkheid om je uit te schrijven.

 • Bij het uitvoeren van competentietesten tijdens de sollicitatie periode of tijdens begeleiding

Om iemand die diensten afneemt van ITZU te screenen/ beter te kunnen begeleiden doet ITZU mogelijks een assessment van de competenties en persoonlijkheid van de kandidaat.Het gebruikt hiervoor een assessmentbureau als verwerker, maar het zal de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en ook niet doorgeven aan derden voor eigen gebruik.

 • Bij het doorgeven van een C.V. intra ITZU groep

Indien iemand rechtstreeks solliciteert bij ITZU, kan ITZU deze verspreiden binnen de ITZU Groep. Indien je als sollicitant enkel wenst te solliciteren bij ITZU , gelieve dit expliciet mee te delen.

 • Bij het gebruik van sfeerbeelden voor externe publicatie

ITZU plaatst regelmatig sfeerbeelden op sociale media en op de website.Sfeerbeelden zijn beelden die niet de intentie hebben om één of enkele personen duidelijk in beeld te brengen, maar zijn eerder bedoeld om een algemeen sfeerbeeld te schetsen.

 • Bij het verbeteren van de kwaliteit van de website

ITZU gebruikt tools om statistieken te verzamelen en inzichten te krijgen over het gebruik van de website. Deze informatie wordt geanonimiseerd en niet gekoppeld aan je persoonlijke gegevens. Analytics tools gebruiken cookies. Dit zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Meer info kan je lezen in onze cookie statement.

Met wie delen we je persoonsgegevens

Itzu deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij:

 • ITZU daarvoor je voorafgaande toestemming heeft ontvangen.
 • ITZU hiertoe verplicht wordt in het kader van een regelgeving of juridische procedure.
 • ITZU hiertoe wordt verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.
 • ITZU een event organiseert samen met partners of leveranciers. De deelnemerslijst ook aan de partners of leveranciers meegedeeld wordt.
 • ITZU geheel of gedeeltelijk overgenomen of opgesplitst wordt. In dit geval zal Itzu de derde de verplichting opleggen om de persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.

ITZU doet een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer consultants, tools (vb. CRM systeem, mailing tool) en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd maar als verwerkers. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar te maken aan derden.

Beveiliging van je persoonsgegevens

ITZU erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daarom neemt ITZU gepaste technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang om misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet ITZU dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en volgt ITZU de toepasselijke wet- en regelgeving over gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

Bewaring van je persoonsgegevens

ITZU bewaart je persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen. Tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

Meer informatie over ons cookiebeleid vind je op https://www.itzu.eu/nl/cookies.

Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?

Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@itzu.eu.  Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan ITZU meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

ITZU heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer ITZU je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen. De periode van één maand kan verlengd worden na bericht en uitleg van ITZU.

ITZU zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag ITZU een redelijke vergoeding aanrekenen of kan ITZU het verzoek weigeren.

Als je om een of andere reden aanneemt dat ITZU je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met ITZU waarna we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, als ITZU niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via het e-mailadres contact@apd-gba.be.

Wat zijn je rechten?

 • Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing - welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie: Indien informatie niet correct is, kan je ons vragen om deze te corrigeren.
 • Recht om je gegevens te wissen: Als gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of indien je gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan je ons vragen om je gegevens te wissen.
 • Recht op beperking van verwerking: Door de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken kunnen jouw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog je  gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met je gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.
 • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat je gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die je gegevens verwerkt. Bovendien kan je ook dit recht van bezwaar laten gelden als je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.
 • Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Je hebt het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.