Veelgestelde vragen

Wat is een AC/DC?

Wat is een assessment center?

Wat is een assessment center?
Een assessment center is een evaluatieproces waarbij een individu of een groep beoordeeld wordt door meerdere beoordelaars (assessoren) die daarvoor gebruikmaken van een geïntegreerde set van tools zoals simulatieoefeningen, persoonlijkheidsvragenlijsten, cognitief-analytische tests, een competentiegericht interview … De resultaten van een assessment center geven bijkomende informatie bij beslissingen inzake selectie, promotie, loopbaanheroriëntering … 
 
Kan ik de resultaten van het assessment center krijgen?
Wat ITZU Talent Solutions betreft heeft elke kandidaat recht op inzage in de resultaten van het assessment center. Dat kan nadat de opdrachtgever zijn beslissing aan de kandidaat heeft gecommuniceerd. De ITZU Talent Solutions -consulent geeft u dan mondelinge feedback in een 1:1 gesprek. 
 
Hoe verloopt een assessment center?
Het assessment center bestaat uit verschillende onderdelen.
Een eerste, belangrijk onderdeel zijn de simulatieoefeningen. Dat houdt in dat u een dossier aangeboden krijgt dat u informatie geeft over de gesimuleerde bedrijfscontext en over uw rol daarin. Na een voorbereidingstijd wordt u uitgenodigd om, al naargelang de specifieke oefening, een gesprek te hebben met een medewerker, een presentatie te geven, een analyse voor te leggen, een commercieel gesprek te voeren enz. Het gaat hier steeds om een setting die u als kandidaat de kans biedt blijk te geven van de competenties die wij als assessor willen evalueren. Het gaat om herkenbare situaties, die weliswaar verschillen van uw huidige professionele context. Het is immers de bedoeling competenties te meten, niet kennis. Bij deze oefeningen wordt u beoordeeld door een aantal assessoren die gebruikmaken van gestandaardiseerde checklists. Na elke oefening is er een bespreking of krijgt u een evaluatieformulier, voor uw bevindingen. Een tweede deel is het competentiegericht interview. Een derde deel bestaat uit een aantal psychotechnische proeven (redeneertesten, vaardigheidstesten, persoonlijkheidsvragenlijsten). 
Alle informatie uit de verschillende onderdelen verkregen, wordt door de ITZU Talent Solutions-consulent geanalyseerd en neergeschreven in een rapport. Een assessmentprogramma neemt meestal een volledige dag in beslag. Bij afsluiting is er niet direct feedback voorzien. Assessoren nemen immers de tijd om de verschillende observaties te bundelen, te analyseren en te integreren. Een moment van ‘cooling down’ vermijdt impulsieve conclusies. 
 
Wat zijn assessoren?
Tijdens de simulatieoefeningen observeren getrainde consultants wat u doet, hoe u reageert. Zij registreren hun observaties en evalueren achteraf aan de hand van professionele checklists de vooropgestelde competenties. Op het einde van de dag, wanneer u alle oefeningen doorlopen heeft, bespreken de verschillende assessoren hun observaties en komen ze tot een finale score voor de vooropgestelde competenties. De resultaten van het assessment center worden weergegeven in een verslag en aan de opdrachtgever bezorgd. Het rapport omvat een beschrijving van de geëvalueerde competenties en een duidelijk advies. 

Kan ik mij als kandidaat voorbereiden?
De beste voorbereiding is een goede nachtrust!
U kan zich verder niet echt voorbereiden omdat een assessment center geen kennis peilt. Wel is het zo dat, door deze informatie door te nemen, u waarschijnlijk voor minder verrassingen komt te staan. Dit laat u toe de situatie rustiger en met meer zelfvertrouwen tegemoet te treden. Voelt u zich de dag zelf fysiek minder goed, dan is het aangeraden dit te melden aan de verantwoordelijke consulent en een andere afspraak te maken. Het is immers de bedoeling dat u in de beste omstandigheden aan een assessment center deelneemt.

Wat is een development center?

Wat is een development center?
In een development center wordt voor de deelnemer een leercontext gecreëerd met als doel eigen sterkten en ontwikkelingspunten m.b.t. het eigen functioneren in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een geïntegreerde set van tools zoals simulatieoefeningen, persoonlijkheidsvragenlijsten, reflectie opdrachten, een competentiegericht interview enz. Het gaat om een leerproces dat stapsgewijze wordt opgebouwd en intensief wordt begeleid door een ervaren consultant. Tools worden ingezet om deelnemers de kans te geven feedback te krijgen over hun eigen functioneren, stil te staan bij eigen sterkten en ontwikkelpunten om van daaruit tot een Persoonlijk OntwikkelPlan (POP) te komen. De focus van een development center ligt vooral op het detecteren van het te ontwikkelen potentieel en op ontwikkelactiviteiten, eerder dan op het louter vaststellen van sterktes en zwaktes. 
 
Hoe verloopt een development center?
Het development center bestaat uit verschillende onderdelen.
Een eerste, belangrijk onderdeel zijn de simulatieoefeningen. Dat houdt in dat u een dossier aangeboden krijgt dat u informatie geeft over de gesimuleerde bedrijfscontext en over uw rol daarin. Na een voorbereidingstijd wordt u uitgenodigd om, al naargelang de specifieke oefening, een gesprek te hebben met een medewerker, een presentatie te geven, een analyse voor te leggen, een commercieel gesprek te voeren … Het gaat hier steeds om een setting die u als deelnemer de kans biedt blijk te geven van de competenties die wij als assessor willen evalueren. Het gaat om herkenbare situaties, die weliswaar verschillen van uw huidige professionele context. Het is immers de bedoeling van competenties te meten, niet kennis. Bij deze oefeningen wordt u beoordeeld door een aantal assessoren die gebruikmaken van gestandaardiseerde checklists. Na elke simulatieoefening wordt u gestimuleerd om na te denken over uw gedrag tijdens de oefening, enerzijds via een evaluatieformulier, anderzijds in een persoonlijk feedbackgesprek met uw consultant die u begeleidt in het krijgen van een beter inzicht in eigen sterkten en ontwikkelpunten. 
Een tweede deel omvat vragenlijsten en cognitief analytische tests waarvan de resultaten met u worden besproken tijdens een interview. Dat interview is het derde onderdeel. Het is een competentiegericht interview waarin de ITZU Talent Solutions-consulent, samen met u, tot de integratie komt van de verschillende observaties. U wordt op dat moment ook gestimuleerd om de link te leggen met uw functioneren in uw huidige job. Samen met de ITZU Talent Solutions-consulent wordt geëvalueerd waar zich de prioritaire ontwikkelnoden situeren. Jullie staan stil bij uw motivatie, uw ambities en uw leerstijl. Van daaruit wordt een aanzet gegeven tot een persoonlijk ontwikkelplan. 
 
Wat zijn assessoren?
Tijdens de simulatieoefeningen observeren getrainde consultants wat u doet, hoe u reageert. Zij registreren hun observaties en evalueren achteraf aan de hand van professionele checklists de vooropgestelde competenties. Zij stimuleren u tot zelfreflectie en geven u feedback na elke oefening. Op die manier creëren ze voor u maximale leerkansen. Tijdens het interview helpen ze u linken te vinden tussen de verschillende resultaten van het development center om op die manier tot een beter zelfinzicht te komen. Ze reiken handvaten aan om na het development center uw leertraject concreet vorm te geven in een persoonlijk ontwikkelplan (POP). Op het einde van de dag, bekomt u zo heel wat nuttige informatie voor het correct inschatten van eigen sterkten en ontwikkelpunten enerzijds en voor het uittekenen van leeracties anderzijds. De resultaten van het development center worden weergegeven in een verslag en, volgens de met u vooraf gemaakte afspraken, aan de opdrachtgever bezorgd. 
 
Kan ik de resultaten van het development center krijgen?
Zoals hoger beschreven, krijgt u al de dag zelf van het development center heel wat feedback. Niettemin heeft u uiteraard recht op een bespreking van het rapport. De feedbackprocedure wordt steeds op voorhand vastgelegd met de opdrachtgever. Ofwel komt u terug naar ITZU Talent Solutions om samen met de consultant de resultaten door te nemen, ofwel wordt het feedbackgesprek gepland in aanwezigheid van uw directe leidinggevende, in meerdere gevallen is ook de verantwoordelijke voor Talent Management in uw organisatie bij dit feedbackgesprek aanwezig. Tijdens dit gesprek krijgt u ruim de kans om vragen te stellen, zaken verder uit te diepen of eventueel te nuanceren. Het maken van de vertaalslag naar de huidige of toekomstige job is daarbij cruciaal. Het feedbackgesprek resulteert in het versterken van uw bewustwording omtrent uw competenties en in het beter zien van eigen valkuilen en uitdagingen van uw persoonlijk ontwikkelingsplan. In het feedbackgesprek wordt ook stilgestaan bij de rol die u zelf, uw leidinggevende en HR kunnen opnemen in het kader van de uitvoering en de opvolging van uw persoonlijk ontwikkelingsplan. 
 
Wat is een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)?
Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een op maat uitgewerkt ontwikkel- of leerplan ten behoeve van uw persoonlijke ontwikkeling. In dergelijk plan worden een aantal doelen en daarbij passende leeractiviteiten uitgewerkt samen met uw direct of toekomstige leidinggevende. Die doelen en activiteiten passen uiteraard bij uw persoon en uw ambities en ook bij de strategie en de mogelijkheden van de organisatie. In een POP wordt gebruikgemaakt van verschillende leermogelijkheden, formele en informele, zoals training, coaching on the job en externe coaching. We gaan ook na welke ervaringsgerichte leeracties u zelf op de werkplek kan creëren. Zowel het opstellen als de opvolging van een POP wordt eventueel verder begeleid door de ITZU Talent Solutions-consultant. 
 
Kan ik mij als deelnemer voorbereiden?
De beste voorbereiding is een goede nachtrust!
Verder kan u zich niet echt voorbereiden omdat een development center geen kennis peilt. Wel is het zo dat u door de informatie hier waarschijnlijk voor minder verrassingen komt te staan. Dat laat u toe de situatie rustiger en met meer zelfvertrouwen tegemoet te treden.
Zou u zich de dag zelf fysiek minder goed voelen, dan is het aangeraden dat te melden aan de verantwoordelijke consulent en een andere afspraak te maken. Het is immers de bedoeling dat u in de beste omstandigheden aan een development center deelneemt.

Blijf op de hoogte

Ontvang je graag de Itzu nieuwsbrief?